Encryption


  Data
  Password / Key


Decryption


  Data
  Password / Key